Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu hdi.waw.pl

Serwis hdi.waw.pl jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Polisarium sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do Net Technology sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

Polisarium sp. z o.o. lub Usługodawca - Polisarium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565494, NIP: 5213700480, Regon: 361938815, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5000 zł, kapitał opłacony w całości. Polisarium sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950.
Net Technology sp. z o.o. – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem jego sprawnego działania, tj. Net Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402491, NIP: 5213623383, Regon: 145897963, wysokość kapitału zakładowego spółki: 100 000 zł, kapitał opłacony w całości.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.
Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.hdi.waw.pl.
Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym zawarcie umów ubezpieczenia.
Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady ubezpieczeń.
Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu ubezpieczeń obsługujący Call Center.
Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników Polisarium sp. z o.o. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Usługi – umożliwienie Użytkownikowi porównywania ofert ubezpieczeniowych za pomocą Serwisu oraz Czynności agencyjne, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.
Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.
Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).
KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

§ 2. Postanowienia wstępne

Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego hdi.waw.pl, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.hdi.waw.pl.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.
Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem Call Center.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub w zakresie i na zasadach określonych w art. 23 Uodo.
Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem: http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez Polisarium sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem www.hdi.waw.pl musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.
Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Olszewska 8, 01-360 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@hdi.waw.pl.
Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:

poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej www.hdi.waw.pl komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
telefonicznie - w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center;
za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Administratora:
admin@polisarium.pl
lub adresu e-mail Usługodawcy:
pomoc@polisarium.pl.

Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

kierując pismo na adres korespondencyjny Net Technology sp. z o.o.: ul. Olszewska 8, 00-792 Warszawa,
wysyłając wiadomość e-mail na adres:
pomoc@polisarium.pl
lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy,
 dzwoniąc na numer telefonu: 22 299 11 11,
wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt ze strony Call Center
osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
osobiście przez swojego przedstawiciela,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w terminach i godzinach pracy Zakładów ubezpieczeń lub Usługodawcy.
Za korzystanie z Serwisu w zakresie porównywania ofert ubezpieczeniowych, a także za przedstawienie ofert ubezpieczeniowych przez Konsultanta Call Center Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za połączenie.
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Polisarium sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Administratora i innych podmiotów.
Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.
Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

Za pośrednictwem Serwisu lub Call Center możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia pomiędzy użytkownikiem, a zakładem ubezpieczeń reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego.
Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.
Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.
Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Administratorowi, Usługodawcy i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Administrator oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, obejmującego w szczególności wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu polisy oraz czasu jej trwania.
Użytkownik może także skorzystać z opcji podania w ramach formularza numeru telefonicznego, adresu email lub innej formy kontaktu, z prośbą o kontakt ze strony Call Center. W przypadku skorzystania z takiej opcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych, łącznie z danymi wpisanymi w ramach Serwisu do Call Center na zasadach szerzej określonych w ramach Polityki Prywatności.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup polisę”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center oświadczenie Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call Center.
Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określany w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w KC.
W terminie określonym przepisami, po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 12.
W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 10 i 11, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.
W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

przeglądarka Edge w wersji co najmniej 41, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
włączona obsługa Cookies i JavaScript
minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.

Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 9. Zasady odpowiedzialności

Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem www.hdi.waw.pl niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Call Center należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
pomoc@polisarium.pl
lub telefonicznie na numer Call Center.
Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wszedł w życie z dniem 09.05.2018.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o umieszczeniu na stronie Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego pod adresem:
https://hdi.waw.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 1. Definicje

Użyte w treści Polityki Prywatności następujące określenia oznaczają:

Właściciel serwisu hdi.waw.pl – Net Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402491, NIP: 5213623383, Regon: 145897963, wysokość kapitału zakładowego spółki: 100 000 zł, kapitał opłacony w całości.
Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 7 pkt. 4 Uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 Uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Polisarium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olszewska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565494, NIP: 5213700480, Regon: 361938815, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5000 zł, kapitał opłacony w całości oraz Zakłady ubezpieczeń.
Usługodawcy – Właściciel serwisu hdi.waw.pl oraz spółka Polisarium  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Olszewska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565494, NIP: 5213700480, Regon: 361938815, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5000 zł, kapitał opłacony w całości. Polisarium sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Olszewskiej 8, 00-792 Warszawa.
Użytkownik – podmiot, o którym mowa w §1 ust. 3 „Regulaminu serwisu hdi.waw.pl”.
Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: www.hdi.waw.pl będący platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, o których mowa w „Regulaminie serwisu hdi.waw.pl” .
Partnerzy – podmioty współpracujące z Usługodawcami, w tym reklamodawcy i Zakłady ubezpieczeń.
Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).
KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
Cookies – pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera Użytkownika, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez z góry zdefiniowany czas (Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia), a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu korzystania z Serwisu.

§ 2. Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozdziału 4 Uśude, po wyrażeniu zgody przez Użytkownik lub po poinformowaniu użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawców oraz Partnerów.
Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
Administrator danych osobowych może na podstawie umowy, zgodnie z art. 31 ust. 1 Udo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.
Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
W ramach uprawnienia, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Administrator danych osobowych może udostępnić dane Użytkownika Usługodawcy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Usługodawca, w związku z wykonywaniem czynności agenta ubezpieczeniowego przekazuje odpowiednim Zakładom ubezpieczeń dane osobowe Użytkowników, uzyskane w celu wykonywania tych czynności.
Administrator danych osobowych, za zgodą Użytkownika, może przekazywać w celach marketingowych dane osobowe Użytkownika Partnerom.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu
Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Aby skorzystać z prawa wynikających z postanowienia ust. 6 należy wysłać wiadomość na adres podany w postanowieniu § 4 Regulaminu.
Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług.
W przypadku zawierania przez Użytkownika umowy ubezpieczenia w trybie postanowienia § 7 Regulaminu, Usługodawca będzie wymagał podania przez Użytkownika danych osobowych działając w imieniu i na rzecz Zakładu ubezpieczeń jako administratora tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Zakłady ubezpieczeń, a jeżeli Zakłady ubezpieczeń powierzą mu przetwarzanie tych danych w trybie przepisu art. 31 Uodo, to ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne uchybienia.

§ 3. Informacja handlowa

Za zgodą Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu będzie mu przesyłana informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Uśude.
Powyższa informacja handlowa może pochodzić od Usługodawców lub od Partnerów i może ona dotyczyć zarówno usług świadczonych przez Usługodawców, jak również usług oraz towarów oferowanych przez Partnerów.

 
Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Ostatnia modyfikacja:22.05.2018 r.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oraz dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (nazywane również ciasteczkami) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia. Dostęp do tych plików pozwala nam na późniejsze zidentyfikowanie Twojego urządzenia i dostosowanie do niego ustawień naszej witryny. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu. Możesz je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Twojej przeglądarki internetowej.

Istnieją różne rodzaje cookies. Nasza strona korzysta z cookies „sesyjnych” oraz „trwałych”. Cookies „sesyjne” są usuwane z Twojego komputera zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej. Z kolei cookies „trwałe” będą przechowywane na twoim komputerze również po zamknięciu przeglądarki – maksymalny okres takiego przechowywania jest oddzielnie określony dla każdego cookie.

Używane przez nas cookies działają w następujących celach:

umożliwiają personalizację wyglądu i treści strony dla każdego użytkownika,
pozwalają na wymianę danych pomiędzy platformami działającymi w ramach naszej witryny,
są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie,
zapamiętują działania użytkownika - dzięki temu po opuszczeniu strony nie musi on np. ponownie wypełniać formularzy,
umożliwiają personalizację reklam i komunikacji marketingowej w ramach naszej witryny oraz w naszej komunikacji do użytkowników,
umożliwiają kierowanie naszych reklam poza naszą stroną, np. do osób, które już odwiedziły naszą witrynę i/lub mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami,
umożliwiają pomiar skuteczności i rozliczenie efektów działań marketingowych,
gromadzą informacje statystyczne o ruchu na naszej witrynie.

W oparciu o powyższe reguły i w wymienionych celach działają również inne mechanizmy wykorzystywane przez nasze strony takie jak np. localStorage, który działa na zasadach analogicznych do trwałych plików cookies, lecz jest w stanie pomieścić więcej informacji.

Na naszych stronach zamieszczone są też skrypty naszych Partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na twoim urządzeniu. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach poszczególnych Partnerów. Należą do nich między innymi:

Google (np. reklama i analiza; ustawienia reklam Google)
Facebook (np. reklama i analiza)
LiveChat
Optimizely
Expert Sender
PushPushGo
Onet
Tradedoubler
Ceneo
InspectLet
NetSales
Tradetracker
Ve-interactive

Możesz decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chcesz przechowywać na swoim urządzeniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie internetowej dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do instrukcji użytkowania najpopularniejszych przeglądarek:

Chrome
Firefox
Edge
Internet Explorer
Opera

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony i świadczonych na niej usług.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie.